Δίνω τη συγκατάθεσή μου  στη Novartis Novartis Ελλάς ΑΕΒΕ (εφεξής: Novartis), που εδρεύει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, 12ο χλμ., Μεταμόρφωση Αττικής, για να χρησιμοποιεί το όνομά μου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, την ειδικότητά μου, τη θεραπευτική περιοχή ενδιαφέροντος μου, την επαγγελματική μου ιδιότητα, και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου με σκοπό να μου αποστέλλει  πληροφορίες και ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με τις νόσους, τα φάρμακα, τα προϊόντα, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και διαδικτυακά σεμινάρια, όπως επίσης συναινώ  στη διενέργεια των επικοινωνιών και των αλληλεπιδράσεων μου με τη Novartis, μέσω του ηλεκτρονικού μου ταχυδρομείου ή του ιατρικού επισκέπτη της ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό μέσο της Novartis, σε περιοδικά διαστήματα.
Περισσότερα για τους σκοπούς χρήσης των δεδομένων μπορώ να ενημερωθώ στο παρακάτω σύνδεσμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το medicalportal.novartis.gr.
Χωρίς αυτά τα προσωπικά δεδομένα, η οποιαδήποτε επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τη Novartis δεν είναι εφικτή. Επιπλέον συμφωνώ πως η Novartis μπορεί να αναθεωρήσει πρακτικές προώθησης και να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά μου ως χρήστη, όπως για παράδειγμα αν άνοιξα το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβα από τη Novartis στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου που καταχώρησα κατά την εγγραφή μου στον παρών ιστότοπο, έκανα κλικ σε συνδέσμους που οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες εκτός του παρόντος ιστότοπου, αποδέχτηκα προσκλήσεις και παρακολούθησα διαδικτυακά σεμινάρια που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου ή εκδήλωσα ενδιαφέρον να επικοινωνήσω με ιατρικό επισκέπτη της Novartis.
Η Novartis δεν θα κοινοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά μου δεδομένα σε τρίτους εκτός αν αυτό ορίζεται από νομική ή συμβατική υποχρέωση. Επίσης, είναι πιθανό, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, η Novartis να χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη όπως προμηθευτές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στη Novartis και οι οποίοι μπορεί να εδρεύουν εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα και σε χώρες που ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση μαζί με τη Novartis να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών μου δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν μεταφερθούν τα προσωπικά μου δεδομένα σε εταιρείες/εξωτερικούς συνεργάτες σε άλλες δικαιοδοσίες, η Novartis θα μεριμνήσει για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών μου δεδομένων μέσω συγκεκριμένων εγγυήσεων όπως για παράδειγμα οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες  και οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αποδέχομαι πως τα προσωπικά  δεδομένα που παρέχω θα αποθηκευτούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Μπορούν να παραμείνουν στον παρόντα ιστότοπο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο βάσει του σκοπού επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως και την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Novartis να συμμορφώνεται προς τις κανονιστικές και λοιπές της υποχρεώσεις και να καθιερώσει άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού μου πρόσβασης, τα προσωπικά μου δεδομένα επίσης θα διαγραφούν.
Μπορώ να ασκήσω τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής, ανάκλησης της συναίνεσής μου, δικαίωμα εναντίωσης συνολικά ή εν μέρει στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς, δικαίωμα φορητότητας.
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων, τα δικαιώματά μου και τις υποχρεώσεις της Novartis στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας, περιγράφονται στην Ενημέρωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το medicalportal.novartis.gr στον παρακάτω σύνδεσμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 

×

Ask Speakers