Αναγνωρίζω ότι η Novartis Ελλάς ΑΕΒΕ (εφεξής: Novartis), που εδρεύει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, 12ο χλμ., Μεταμόρφωση Αττικής, συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά μου ως χρήστη. Συμφωνώ επίσης να μου παράσχετε εξατομικευμένη πληροφορία, βάση των δεδομένων που παρέχω κατά την εγγραφή μου ως χρήστης. Αναγνωρίζω πως για να μπορέσει η Novartis να μου παράσχει εξατομικευμένες πληροφορίες, είναι πιθανό, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, να χρησιμοποιήσει τρίτα μέρη όπως προμηθευτές σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω. Αναγνωρίζω πως χωρίς την επεξεργασία της συμπεριφοράς μου ως χρήστη, η οποιαδήποτε εξατομίκευση της πληροφορίας δεν είναι εφικτή από τον παρόντα ιστότοπο.
Κατά κανόνα, αναγνωρίζω πως οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών της Novartis που επεξεργάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα βρίσκονται εντός της ΕΕ ή των κρατών που υπάγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Τα προσωπικά δεδομένα που η Novartis συλλέγει από εμένα μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε άλλη χώρα εκτός της χώρας όπου βρίσκεται η Novartis, η οποία ενδέχεται να μην προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Εάν μεταφερθούν τα προσωπικά μου δεδομένα σε εξωτερικές εταιρείες/ εξωτερικούς συνεργάτες σε άλλες δικαιοδοσίες, θα μεριμνήσει για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων (i) με την εφαρμογή του επιπέδου προστασίας που απαιτείται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για την Novartis, (ii) ενεργώντας σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπά μας και (iii) για τις εταιρείες Novartis που βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (δηλαδή τα κράτη μέλη της ΕΕ πλέον της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, τον «ΕΟΧ»), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, μεταβιβάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διασφάλιση του απορρήτου (EU-US Privacy Shield). Για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου, ο Όμιλος Novartis έχει θεσπίσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες, για την εξασφάλιση αποτελεσματικων επιπέδων προστασίας δεδομένων .
Έχω το δικαίωμα να διαγράψω τον λογαριασμό μου ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας το αίτημα μου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

×

Ask Speakers